Mokestis už darželį
2018-07-24

Kauno  lopšelyje – darželyje „Vėrinėlis“ vadovaujamasi pagal priimtus    Kauno m. tarybos sprendimus :

 

   Kauno miesto tarybos  2014m. lapkričio 6 d. sprendimu Nr. T-611“ Dėl Kauno miesto savivaldybės tarybos 2010 m. liepos 9 d. sprendimas Nr. T-350 „Dėl maitinimo paslaugų teikimo Kauno miesto savivaldybės įsteigtų švietimo įstaigų ikimokyklinėse ir priešmokyklinėse grupėse“ pakeitimo „:

1.1. lopšelio grupės vaikams: pusryčiai –  0,48 Eur, pietūs –  0,85 Eur,  vakarienė –  0,48 Eur, viso -  1,81 Eur;

1.2. darželio ir priešmokyklinės grupių vaikams: pusryčiai –  0,52 Eur, pietūs –  0,98 Eur,  vakarienė –  0,52 Eur, viso –  2,02 Eur.

Kauno miesto tarybos 2016m. kovo 15 d. sprendimu Nr. T-113 „ Dėl Kauno miesto savivaldybės tarybos 2012 m. vasario 23 d. sprendimu Nr. T-83 patvirtintas Atlyginimo dydžio už vaikų, ugdomų pagal ikimokyklinio ugdymo ir (ar) priešmokyklinio ugdymo programas, išlaikymą nustatymo ir mokėjimo tvarkos aprašo patvirtinimo „ pakeitimo „

I. BENDROSIOS NUOSTATOS

1. Šis aprašas reglamentuoja atlyginimo dydžio už vaikų, ugdomų Kauno miesto savivaldybės mokyklose pagal ikimokyklinio ir (ar) priešmokyklinio ugdymo programas, išlaikymą nustatymo, lengvatų taikymo ir tam būtinų dokumentų pateikimo, atlyginimo mokėjimo sąlygas ir tvarką.

2. Aprašas yra parengtas vadovaujantis Lietuvos Respublikos švietimo įstatymu   , Lietuvos Respublikos piniginės socialinės paramos nepasiturintiems gyventojams įstatymu .

3. Atlyginimas už vaikų, ugdomų pagal priešmokyklinio ugdymo programas, išlaikymą yra atlyginimas už maitinimą. Atlyginimas už vaikų, ugdomų pagal ikimokyklinio ugdymo programas, išlaikymą (toliau – atlyginimas) susideda iš atlyginimo už maitinimą ir atlyginimo už ugdymo sąlygų tenkinimą:

3.1. atlyginimas už maitinimą – išlaidos maisto produktams (įskaitant pridėtinės vertės mokestį), apmokamos tėvų (globėjų), kurių vaikai ugdomi pagal ikimokyklinio ir (ar) priešmokyklinio ugdymo programas;

3.2. atlyginimas už ugdymo sąlygų tenkinimą – mokyklos išlaikymo reikmėms, t. y. edukacinių erdvių įrengimui, bendro naudojimo ugdymo priemonėms, turtui įsigyti, darbuotojų darbo užmokesčiui skirtos išlaidos, apmokamos tėvų (globėjų), kurių vaikai ugdomi pagal ikimokyklinio ugdymo programą.

II. ATLYGINIMO DYDŽIO NUSTATYMAS

  4. Vaikų, ugdomų pagal ikimokyklines ir (ar) priešmokyklines programas, tėvai (globėjai) moka 100 procentų Kauno miesto savivaldybės tarybos nustatytos vaikų dienos maitinimo normos dydžio atlyginimą už maitinimą už kiekvieną vaiko lankytą ir nelankytą nepateisintą dieną.

 5. Vaikų, ugdomų pagal ikimokyklines ir (ar) priešmokyklines programas, tėvai (globėjai) turi teisę pasirinkti maitinimų skaičių pagal tai, kiek valandų per dieną vaikas praleidžia mokykloje, arba atsisakyti maitinimo paslaugų, jeigu vaikas mokykloje praleidžia ne daugiau kaip  4 val. per dieną.

6. Vaikų, ugdomų pagal ikimokyklinio ugdymo programą, tėvai (globėjai) moka    0,58 Eur atlyginimą už ugdymo sąlygų tenkinimą už kiekvieną vaiko lankytą ir nelankytą nepateisintą dieną.

III. ATLYGINIMO lengvatų taikymas IR TAM BŪTINŲ dokumentų pateikimas

7. Atlyginimo nemoka tėvai (globėjai), gaunantys socialinę pašalpą, jei pateikia prašymą ir atsakingas mokyklos darbuotojas tai patvirtina Kauno miesto savivaldybės administracijos Socialinės paramos skyriaus informacinės sistemos „Parama“ duomenų bazės išrašu. Atsakingas mokyklos darbuotojas kartą per ketvirtį vykdo socialinės pašalpos asmenims skyrimo (neskyrimo) stebėseną. Nustačiusi neatitikimų tarp Socialinės paramos skyriaus ir tėvų (globėjų) pateiktų duomenų, mokykla, atsižvelgdama į Socialinės paramos skyriaus pateiktą naujausią informaciją, priima sprendimą dėl tėvams (globėjams) taikytos lengvatos perskaičiavimo ir (ar) jos nutraukimo.

8. Tėvai (globėjai) atlyginimo nemoka, jeigu vaikas nelanko mokyklos šiais atvejais:

8.1. dėl vaiko ligos, pateikus pažymą;

8.2. tėvų (globėjų) kasmetinių atostogų metu, pateikus prašymą ir darbovietės pažymą;

8.3. vaiko vasaros atostogų metu ne trumpiau kaip vieną savaitę (birželio–rugpjūčio mėnesiais), pateikus prašymą;

8.4. motinos (globėjos) nėštumo ir gimdymo atostogų metu, pateikus prašymą ir gydymo įstaigos pažymos kopiją;

8.5. tėvų (globėjų) nemokamų atostogų ar prastovų metu, pateikus prašymą ir darbovietės pažymą;

8.6. jeigu tėvai (globėjai) dirba pagal kintamą darbo grafiką, iš darbovietės pateikus darbo grafikus ir pažymas;

8.7. dėl ekstremalių įvykių ar esant 20ºC šalčio ir žemesnei oro temperatūrai;

8.8. kai mokykla ar grupė uždaroma dėl remonto darbų, karantino, paskelbus epidemiją;

8.9. nelaimės šeimoje atvejais (artimųjų mirtis ir pan.), ne ilgiau kaip tris dienas.

9. Tėvų (globėjų) prašymu atlyginimo dydis mažinamas 50 procentų, jeigu:

9.1. vaikas turi tik vieną iš tėvų (vienas iš tėvų miręs, nenurodytas vaiko gimimo liudijime, teismo pripažintas dingusiu be žinios, nežinia, kur esančiu, neveiksniu arba atlieka bausmę įkalinimo įstaigoje, vienam iš tėvų laikinai arba neterminuotai apribota valdžia), pateikus tai patvirtinančius dokumentus;

9.2. tėvai augina tris ir daugiau nepilnamečių ir besimokančių vaikų, pateikus šeimos sudėtį patvirtinantį dokumentą;

9.3. ikimokyklinio amžiaus vaiko tėvų (globėjų) ir bendrai gyvenančių šeimos narių praėjusių 3 mėnesių (iki prašymo pateikimo mėnesio) vidutinės mėnesio pajamos vienam šeimos nariui mažesnės kaip 1,5 valstybės remiamų pajamų dydžio, pateikus tai patvirtinančius dokumentus;

9.4. vaikui nustatyta laikinoji arba nuolatinė globa;

9.5. vaikui nustatytas neįgalumas, žymūs vystymosi sutrikimai (cerebrinis paralyžius, elgesio ir emocijų sutrikimai, aklumas ar silpnaregystė iki 0,3, kurtumas ar neprigirdimumas 41 dB, kompleksiniai sutrikimai), vaikas serga epilepsija, poliomealitu, diabetu, autizmu, yra protiškai atsilikęs;

9.7. vaikas auga  mokinių ar studentų šeimoje, kurioje vienas iš tėvų mokosi  pagal nuolatinių arba ištęstinių studijų profesinio bakalauro, bakalauro, magistrantūros studijų programas, pateikus pažymas apie mokslo tęsimą vasario ir rugsėjo mėnesiais.

 10. Tėvams (globėjams) taikoma tik viena lengvata, ją tėvai (globėjai) turi pasirinkti ir nurodyti savo prašyme.

 11. Tėvai (globėjai) dokumentus, reikalingus atlyginimo lengvatai gauti, kartu su prašymu taikyti lengvatą, pateikia priimant vaiką į grupę arba pasikeitus aplinkybėms. Jie atsako už pateikiamų dokumentų teisingumą. Jei tėvai (globėjai) laiku nepateikia reikiamų dokumentų, atlyginimas skaičiuojamas bendrąja tvarka.

 12. Tėvams (globėjams), kurių vaikas yra priešmokyklinio amžiaus, atlyginimas atitinkamai mažinamas, kai vaikui paskirtas nemokamas maitinimas Kauno miesto savivaldybės tarybos nustatyta tvarka.

 13. Atlyginimas gali būti mokamas kaip nepinigine forma teikiama socialinė pašalpa ar išmoka vaikui Kauno miesto savivaldybės tarybos nustatyta tvarka.

IV. ATLYGINIMO MOKĖJIMAS

14. Atlyginimas skaičiuojamas už einamąjį pilną mėnesį.

 15. Atlyginimas mokamas kiekvieną mėnesį ir turi būti sumokėtas iki einamojo mėnesio 23 dienos.

 16. Jeigu dėl nepateisinamos priežasties atlyginimas nesumokamas ilgiau kaip du mėnesius, mokyklos direktorius turi teisę išbraukti vaiką iš sąrašų, tačiau ne anksčiau kaip praėjus 15 dienų nuo dienos, kai apie tokį sprendimą raštu informavo vaiko tėvus (globėjus).

 17. Atlyginimo skolos iš tėvų (globėjų) išieškomos Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka.

          V. ATLYGINIMO UŽ UGDYMO SĄLYGŲ TENKINIMĄ LĖŠŲ PANAUDOJIMAS IR ATSKAITOMYBĖ

 18. Atlyginimo už ugdymo sąlygų tenkinimą lėšų panaudojimo klausimą svarsto mokyklos taryba. Gavus mokyklos tarybos pritarimą, lėšos panaudojamos mokyklos direktoriaus sprendimu.

 19. Mokyklos direktorius kartą per ketvirtį atsiskaito tėvams (globėjams) apie gautas atlyginimo už ugdymo sąlygų tenkinimą lėšas ir jų panaudojimą. Ataskaitose nurodoma išlaidų suma ir paskirtis. Ataskaitos pateikiamos mokyklos tarybos posėdžiuose, raštu paskelbiamos kiekvienos grupės erdvėje, taip pat paskelbiamos mokyklos interneto svetainėje.

 

       Lošelyje darželyje „Vėrinėlis“ atlyginimą už darželio paslaugas galima mokėti internetu, bankuose ir per Perlo terminalus. Mokant bankuose ir internetu mokėjimo paskirtyje privaloma nurodyti: vaikų vardai, pavardės  ir grupė arba priskirtas vaiko mokėtojo kodas. Daugiau nieko nereikia rašyti.  

                                Pavedimo pvz.

   GAVĖJAS      Kauno lopšelis darželis Vėrinėlis

   KODAS          191641248

   SĄSKAITA     LT167300010002234842

   SUMA      187,50

   MOKĖJIMO PASKIRTIS  mokestis už Vardenį Pavandenį  iš 5 gr. arba Pingvinų gr.  

                                                  arba  mok.kodas  KAUDR05050001  

   ĮMOKOS KODAS  ( NIEKO NEPILDOTE, PALIEKATE TUŠČIĄ).

Darant vieną pavedimą keliems vaikams  su bendra visų vaikų suma privalote mokėjimo paskirtyje surašyti  kiekvieno vaiko vardą , grupę ir sumas , kad sudėjus nurodytas sumas sutaptų su bendra  pervesta suma. 

Mokėjimo paskirtyje rašote :Už  Joną Pavandenį 1 gr. 58,0, Vaidą Pavardenę 5 gr. 68,50 ir Aistę Pavardenytę 2gr. 61,0

PAVEDIMO BENDRA SUMA  187,50 Eur

Nuorodos